ENG

FI

Suhanko Arctic Platinum (”SAP”) koostuu kolmesta laajasta projektialueesta Pohjois-Suomessa: Suhanko, Narkaus ja Penikat. Alueella sijaitsee suuria, hyödyntämättömiä platinaa, palladiumia ja kultaa sisältäviä esiintymiä (PGEAu) joissa on huomattavasti kuparia ja nikkeliä sivutuotteeksi. Esiintymät sijoittuvat lähelle maanpintaa ja niiden kallion pintaan ulottuvat osat jatkuvat ohuen maapeitteen alla useiden kilometrien laajuudelta.

SAP sijaitsee noin 50 kilometriä Rovaniemeltä etelään. Rovaniemen kaupunki on Lapin maakuntakeskus ja sen infrastruktuuri ja palvelut ovat erinomaiset. Kaikilla projektialueilla on myös hyvä tieverkosto ja niiltä on ympärivuotinen pääsy Kemin ja Oulun satamiin.

SAP:n projektialue, mukaan lukien uudet malminetsintälupahakemukset ja jatkoaikahakemukset, kattaa kokonaisuudessaan 140,67 neliökilometriä
(14 067 hehtaaria). Alueen esiintymillä ei ole suoritettu tuotannollista kaivostoimintaa, mutta pisimmälle edennyt Suhangon kaivoshanke on teknisen kannattavuusselvityksen tasolla. Suhangon alue on vallitsevasti talousmetsää ja suota. Hankkeella on paikallisten sidosryhmien vahva tuki. Huomionarvoista on, että Suhanko ja Narkaus eivät sijoitu lähelle ympäristöllisesti herkkiä Natura 2000 -alueita.

Suhangon ja Narkauksen esiintymät sijoittuvat Portimo-kompleksin 2,44 Ga ikäisten kerrosintruusiomuodostumien mafisten kivilajiyksiköiden yhteyteen. Kaikki kerrosintruusiomuodostumat, mukaan lukien lounaassa sijaitseva Penikkain intruusio, ovat tunkeutuneet arkeeiseen pohjaan ja esiintyvät niiden yläpuolelle sijoittuvan Peräpohjan liuskevyöhykkeen eroosiokontaktin myötäisesti tai tuntumassa.

Suhangon jalometalliesiintymät ovat palladiumrikkaita ja sijaitsevat lähellä maan pintaa. Mineralisaatiovyöhykkeiden paksuus vaihtelee 10–60 metrin välillä ja kulun suunnassa niillä on pituutta Konttijärven esiintymän 900 metristä Suhanko Pohjoisen 2 600 metriin. Jalometallit esiintyvät platinaryhmän metalleja sisältävinä mineraaleina perusmetalli-sulfidien yhteydessä, jotka voidaan helposti ottaa talteen tavanomaisilla sulfidien vaahdotusmenetelmillä. Vastaavia geologisia esiintymiä on Etelä-Afrikassa, Kanadassa ja Venäjällä.

Narkauksen ja Penikkain alueilla mineralisaation esiintymistapa poikkeaa Suhangosta. Niiden reef-tyypin mineralisaatiot ovat ohuempia, mutta pitoisuuksiltaan rikkaampia. Reef-mineralisaatio on kehittynyt gabroista koostuvien jalkapuolen kivilajiyksiköiden ja niiden päälle sijoittuvien ultramafisten stratigrafisten yksiköiden väliseen kontaktivyöhykkeeseen. Narkauksen alueella esiintyy myös offset-tyypin palladium- ja kuparirikkaita mineralisaatioita arkeeisen pohjan granitoideissa, joista parhaiten kehittynyt esimerkki on Kilvenjärven esiintymä. Suhangon, Narkauksen ja Penikkain alueiden esiintymien määrittämiseksi on timanttikairattu kaikkiaan
457 000 metriä.

Suhangon tekniset tutkimukset ovat edenneet pitkälle. Positiivisia tuloksia on saavutettu sekä louhinnan suunnittelussa, että sulfidien vaahdotuksessa sulatoille myytävien rikasteiden tuottamiseksi. Suunniteltuun toimintaan alueella on lainvoimainen Suhangon kaivospiiri sekä ympäristö- ja vesitalouslupa joiden perusteella malmia voidaan louhia ja rikastaa enimmillään 10 miljoonaa tonnia vuodessa. Hanke on huomioitu kaavoituksessa sekä alueellisella, että paikallisella tasolla. Suhangon kaivoshankkeen laajennetusta alueesta, johon myös Suhanko Pohjoinen esiintymä sisältyy, on valmistettu hyväksytty ympäristövaikutusten arviointi. Nykyiset luvat mahdollistavat Suhangossa sijaitsevien Konttijärven ja Ahmavaaran esiintymien avolouhinnan sekä niiden malmien vaahdotusrikastuksen.

Gold Fields Limited raportoi vuonna 2016(1) Suhangon ja Narkauksen esiintymien mineraalivarannot SAMREC--säännön mukaisesti. Mineraalivarannot ilmoitettiin 1,0 g/t 2PGEAu cut-off –arvolla optimoiduille avolouhoksille ja perustuen metallien talteenottoon sulfidirikasteista hydrometallurgisella menetelmällä.

Mineraalivarantoilmoituksesta vastaavat toimivaltaiset asiantuntijat ovat MJ Botha, VP Strategic Projects, geologian maisteri, MAusIMM (226388), jolla on 34 vuoden kokemus malminetsinnästä, kaivostoiminnasta ja projektien kehitystyöstä, sekä A Trueman, Chief Resource Geologist, geologian kandidaatti, PGeo, APEGBC 149753 ja MAusIMM CP 110730, jolla on 26 vuoden kokemus kaivostoiminnasta, malminetsinnästä ja mineraalivarantojen arvioinnista. Molemmat ovat Gold Fields Limitedin kokopäivätoimisia työntekijöitä. MJ Botha on aktiivisesti osallistunut Suhanko, Narkaus ja Penikat projektien malminetsintä- ja kehitystyöhön vuodesta 2000 lähtien. Hän oli tämän ilmoituksen toimivaltainen pääasiantuntija ja kokonaisuutena vastuussa sen tarkkuudesta, laadusta ja sääntöjenmukaisuudesta.

Uutiset

2018

Linkit

Lehdistötiedotteet

Ehdot

Suhanko Arctic Platinum Oy (y-tunnus 2855223-7) on perustettu Suomessa.